یکشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۳

شجاعت برای خصوصی سازی صنايع نفت Courage to Privatize Iran's Oil Industries

شجاعت برای خصوصی سازی صنايع نفت
http://www.ghandchi.com/799-oil-privatization.htm

Courage to Privatize Iran's Oil Industries
http://www.ghandchi.com/799-oil-privatization-eng.htm


شجاعت برای خصوصی سازی صنايع نفت
سام قندچی
 
نسخه انگليسی English Text
 
ايده خصوصی سازی صنايع نفت در ايران بحث تازه ای نيست. همانگونه که ايده ملی کردن صنعت نفت موضوع تازه ای در زمان مصدق نبود. ملی کردن نفت حتی پس از سقوط دولت مصدق از قدرت نيز توسط دولت شاه دنبال شد. ملی کردن صنايع نفت تلاشی لازم در سالهای 1950 نه تنها در ايران بود بلکه در خاورميانه و نقاط ديگر جهان نظير آمريکای لاتين چنين بود. همين  نکته را می توان امروز در مورد خصوصی سازی صنايع نفت در ايران خاطر نشان کرد جدا از اينکه چه کسی چنين ابتکاری را در دست گرفته و به انجام رساند.
 
واقعيت  بحران اقتصادی که ايران با آن دست به گريبان است تنها به دليل سخت تر شدن تحريم ها در يک دهه گذشته نبوده و رکود صنايع نفت در ايران مدتها است که مسأله ساز بوده  است. مشکل مسأله ای ساختاری است و به بيزنس اصلی ايران -- صنايع نفت -- مرتبط است. سرمايه خصوصی در ايران در نيم قرن گذشته به ابعاد تازه ای رشد کرده است اما اساسا به واردات و در حد کمتری بر توليدات داخلی متمرکز بوده است. بيزينس نفت که بيش از 90 درصد اقتصاد ايران را در بر می گيرد از دسترس سرمايه خصوصی بيرون نگه داشته شده است، چه در زمان جمهوری اسلامی و چه در رژيم شاه.
 
سرمايه خصوصی در ايران هم اکنون به حجمی رسيده است که می تواند نقش عمده ای در صنايع نفت ايفا کند و چنين خصوصی سازی می تواند به ايران کمک کند که از بحران مالی کنونی خارج شود. چنين اقدامی می تواند بطور تدريجی انجام شود. مثلاً 40 درصد صنايع مرتبط با نفت می توانند فوراً به روی سرمايه خصوصی گشوده شوند و 60 درصد بقيه در سالهای آتی در دسترس سرمايه خصوصی قرار گيرند. به اين طريق سکتور نفت در اقتصاد ايران می تواند نوسازی شود آنهم نه تنها در عرصه پالايش و توليد داخلی بلکه همچنين از طريق ابتکارهای سرمايه خصوصی در جهان برای فروش نفت ايران در بازارهای بين المللی.
 
چنين تغييرات ساختاری در بيزينس نفت در ايران امری حياتی برای کشور است که استراتژی خروج ايران از بحران اقتصادی حاضر و روبرو شدن با چالش های اقتصاد گلوبال را ميسر می سازد.
 
 
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،
 
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
سوم فروردين ماه 1393
March 23, 2014
  
Courage to Privatize Iran's Oil Industries
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/799-oil-privatization-eng.htm

Persian Text متن فارسی
http://www.ghandchi.com/799-oil-privatization.htm

The idea of privatization of Iran's oil industries is not anything new.  The same way the idea of nationalization of Iran's oil was not anything new at the time of Mossadegh and actually nationalization was even executed long after Mossadegh's fall from power. Nationalization of oil industries was something needed not only in Iran of 1950's but also in the Middle East and elsewhere in the world including Latin America. The same can be said today about the need for privatization of oil industries in Iran regardless of who seriously follows through with the initiative to make it happen.
 
The reality is that the economic crisis that Iran has been facing is not just because of the intensification of sanctions on Iran during the last decade, and the stagnation of Iran's oil industries has been with Iran for a long time. The issue is a structural problem related to this main industry of Iran -- namely the oil industries. Iran's private capital has grown in the last half century to new dimensions but it has been mostly limited to imports and to a lesser degree to the internal manufacturing. The oil business which comprises more than 90 percent of Iran's economy has been kept out of the reach of private capital, whether under Islamic Republic or under the Shah.
 
The private capital in Iran has reached the critical mass to allow it to play a major role in the oil industries and such privatization can help Iran to get out of the current financial crisis. Such an effort can be done piecemeal. For example, 40 percent of the industries related to oil business can be immediately opened to private capital and the other 60 percent can be tendered in the following years. This way the oil sector can be revamped not only to improve the internal refinery and production but also to create new private initiatives worldwide to sell Iranian oil in international markets.
 
Such structural changes in Iran's oil business are vital for Iran to allow it an exit strategy from current crisis to face the challenges it is facing in the global economy.

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
March 23, 2014

ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@