جمعه، آبان ۲۹، ۱۳۹۴

آیا رشد داعش به دلیل سقوط دولتهای ملی است

آیا رشد داعش به دلیل سقوط دولتهای ملی است


 
Is Growth of Daesh due to Fall of Nation States
در سه دهه گذشته با رشد گلوبالیسم، اهمیت دولتهای ملی در جهان بطور مداوم تضعیف شده است. همچنین در پانزده سال اخیر تروریسم اسلامگرا در جهان رشد زیادی داشته است (1).
 
در مطبوعات به موضوع حمله آمریکا به عراق به کرٌات اشاره می شود که با پاشاندن دولت عراق، به رشد تروریسم القاعده و بعد هم داعش کمک شد. اما آنچه در فقدان دولت ملی در عراق بعد از جنگ می بینیم موضوعی عمومی تر است که کلاً دولتهای ملی در جهان تضعیف شده اند و به اینگونه راه برای جریاناتی که می خواهند "دولت جهانی" از جمله بر مبنای مدل خلافت ایجاد کنند، باز شده است. مثلاً همزمان با سقوط شوروی، نیروهای اسلامگرا در افغانستان رشد کردند و این جریان در مناطق مختلف روسیه و جمهوری های سابق شوروی همچنان ادامه دارد.
 
کوشش برای بازگرداندن اقتدار دولت های ملی عصر جامعه صنعتی که دو قرن پیش با انقلابهای آمریکا و فرانسه توان خود را نشان دادند، با واقعیت تحول اقتصادی کنونی در جهان عملی نیست و راه حل های سیاسی گلوبال، راه آینده است و سازمان ملل متحد بخش کوچکی از این نوع تلاش می تواند باشد (2).
 
مطمئناً در صورتیکه نیروهای مترقی در جهان نتوانند آلترناتیوهای حکومتی تازه ای برای عصر گلوبالیسم ایجاد کنند، جریانات واپسگرا نظیر داعش جای خالی را با ارائه اتوپی بازگشت به گذشته، پر خواهند کرد (3).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و نهم آبان ماه 1394
November 20, 2015

پانویس:

1. از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris.htm
 
2. يک ديدگاه آينده نگر
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm 
 
3. خاورمیانه در دام اتوپیسم
http://www.ghandchi.com/821-middle-east-utopianism.htm

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 
Is Growth of Daesh due to Fall of Nation States
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1046-daesh-nation-states-english.htm 

آیا رشد داعش به دلیل سقوط دولتهای ملی است
http://www.ghandchi.com/1046-daesh-nation-states.htm

In the last three decades with the growth of globalization, the importance of national states has continuously weakened in the world. Also in the past fifteen years, Islamist terrorism has had a strong growth in the world (1).

The press have repeatedly discussed the issue of US attack in Iraq and noted the disintegration of Iraqi state giving rise to the growth of Al-Qaeda's terrorism and then Daesh. But what we see with the lack of a nation state in Iraq after the war is a more general issue that basically the nation states in the world have weakened and this was the road for those currents seeking "world government" including those wanting it with the model of Caliphate, to gain strength. For example, simultaneous with fall of the Soviet Union, the Islamist forces in Afghanistan grew and this trend in different parts of Russia and former Soviet Republics is continuing to this day.

The attempts to bring back the strong authority of nation states of Industrial Society which showed itself with the American and French Revolutions, is not practical with the current economic reality of the world and global political solutions are the way of the future. United Nations can be a small part of such endeavors (2).

Surely if the progressive forces of the world cannot create new alternative ways of governance in this era of globalization, the backward forces such as Daesh will fill the void by offering their Utopian alternatives of returning to the past (3).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com 
November 20, 2015

Footnotes:

1. From NY to Paris, 15 Years of Terror
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm

2. A Futurist Vision
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVisionEng.htm

3. Middle East Trapped in Utopianism
http://www.ghandchi.com/821-middle-east-utopianism-english.htm 


Featured Topics
http://featured.ghandchi.com 

 
----------------------
http://www.iranscope.com

پنجشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۹۴

شنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۴

از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور

از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_14.html


From NY to Paris, 15 Years of Terror
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm
 
پانزده سال پس از قتل عام دهشتناک یازدهم سپتامبر در نیویورک، روز گذشته، بیش از 100 نفر مردم بیگناه در پاریس توسط تروریستهای اسلامگرا، به قتل رسیدند. محکوم کردن این جنایت شنیع کافی نیست و لازم است بپرسیم که چرا پس از 15 سال، دادن قربانیان انسانی و صرف چندین تریلیون دلار در  جنگ های افغانستان و عراق، اسلامگرایان افراطی شکست نخورده اند.
 
در هیچ جنگ ایدئولوژیکی در تاریخ تنها با اسلحه پیروزی به دست نیامده است. چالش ایده ها در مقابله با فاشیسم سالها پیش از جنگ جهانی دوم آغاز شد. اندکی پس از سپتامبر 2001 بحث شد که ما با جنگی ایدئولوژیک روبرو هستیم (1).
 
چرا همه آنچه در افغانستان و عراق انجام شد نتوانست چندان اثری بر این جنگ ایدئولوژیک بگذارد؟ به این دلیل که امنیت در جنگی ایدئولوژیک با تفنگ بیشتر حاصل نمی شود، و توسط کسانی که قادرند ایده های آلترناتیوی را برای جامعه در چالش نظرگاه های شنیع تروریستها ارائه کنند به دست می آید، وقتی به مسائلی که افراطیون برای جلب افراد نادان سرمایه گذاری می کنند، پاسخ می دهند.
 
ما باید تروریسم اسلامگرا را با نشان دادن آینده نگری مدرن بعنوان آلترناتیوی در برابر بن بست ایدئولوژی ارتجاعی اسلامگرایان افراطی در این عصر، به چالش کشیم (2).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com 
نوزدهم آبان ماه 1394
November 14, 2015

پانویس:

1. From Salman Rushdie to WTC
http://www.ghandchi.com/87-aboutWTC.htm
 
2. ايران آينده نگر: آينده نگري در برابر تروريسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com 

 

 

  From NY to Paris, 15 Years of Terror
 Sam Ghandchi
 http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm

 از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
 http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris.htm

 Fifteen years after the horrific massacre of Sept 11th in New York, yesterday, over 100 innocent people were murdered by Islamist terrorists in Paris. Condemning this heinous crime is not enough and we need to ask why the Islamist extremists have not been defeated after 15 years of human sacrifices and spending trillions of dollars in the wars of Afghanistan and Iraq.

 No ideological war in history has been won solely by arms. Challenge of ideas confronting Fascism started long before the Second World War. Shortly after Sept 11th of 2001, it was discussed that we are dealing with an ideological war (1).

 Why all that was done in Afghanistan and Iraq did not make a dent in this ideological war? Because protection in an ideological war is not secured by more guns, rather it is done by those who can offer to society, sound alternative ideas challenging the heinous terrorist views, addressing the issues that these extremists capitalize on to recruit ignorant followers.

 We need to challenge Islamist terrorism by showing why modern futurism is an alternative to this dead-end reactionary ideology of Islamist extremists in our times (2).

 Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

 Sam Ghandchi, Editor/Publisher
 IRANSCOPE
 http://www.ghandchi.com 
 http://www.iranscope.com 
 November 14, 2015

 Footnotes:

 1. From Salman Rushdie to WTC
 http://www.ghandchi.com/87-aboutWTC.htm 

 2. FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
 http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm 

 Featured Topics
 http://featured.ghandchi.com

 
 
----------------------
http://www.iranscope.com

سه‌شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۹۴

ایران بر سر دو راهی

ایران بر سر دو راهی
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_10.html


Iran at a Crossroads
http://www.ghandchi.com/1041-iran-crossroad-english.htm 

رژیم حاکم بر ایران برای نخستین بار پس از 37 سال، پس از امضای توافق وین یا برجام نمی تواند ادعا کند که در معرض حمله خارجی است و افکار عمومی بر زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در داخل ایران و نحوه اداره کشور توسط نظام جمهوری اسلامی، متمرکز شده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اپوزیسیون سیاسی در شرایطی قرار دارند که شاه در 1356 قرار داشت وقتی آخرین فرصت ها را برای تغییر مسالمت آمیز، سوزاند و دست آخر هنگامی به نخست وزیری شاپور بختیار تن داد که دیگر دیر شده بود و  رادیکالیسم خمینی به آلترناتیو مردم برای تغییر در کشور، تبدیل شده بود.
 
خواست تغییر مسالمت آمیز در جمهوری اسلامی ایران به اصلاح طلبان اسلامی خلاصه نشده و نیروهای سکولار را در بر می گیرد که همه این سالها برای تغییری مسالمت آمیز کوشش کرده اند. اما نه تنها هنوز موسوی و کروبی و رهنورد آزاد نشده اند بلکه تمام تلاشهای سکولارهای مسالمت جو برای برداشتن مانع نظارت استصوابی و شرکت در انتخابات اسفندماه 1394 بی نتیجه مانده است و اگر در آخرین سال دولت شاه بخاطر تنگ نظری رژیم و عدم دادن امکان به راه تغییر مسالمت آمیز، رادیکالیسم خمینی به آلترناتیو مردم تبدیل شد، اینبار می رود تا رادیکالیسم سازمان مجاهدین خلق به آلترناتیو مردم در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
 
همانگونه که قبل از انقلاب در مورد رادیکالیسم خمینی نظرم را به روشنی بیان کردم و هواداران آیت الله خمینی بینی ام را شکستند، شخصاً نظرم را در مورد سازمان مجاهدین خلق بیش از دهسال پیش در کتاب "ایران آینده نگر" به روشنی نگاشته ام و از خوانندگان تقاضا می کنم تصور نکنند می دانند آن تحلیل چیست و نوشته را که لینک آن در زیر آمده لطفاً دقیق مطالعه کنند (1). سازمان مجاهدین خلق نوع شیعی داعش است با همه محدودیتهای دامنه نفوذ اسلام شیعه در منطقه. آنها تنها گروه سیاسی ایرانی بودند که سال گذشته هنگام تسخیر موصل از داعش حمایت کردند (2). تازه ترین حملات یکی از هواداران سازمان مجاهدین را به اینجانب که چند روز پیش در سایت بالاترین نوشته شده نیز در لینکی که در زیر درج شده می توانید مشاهده کنید (3).
 
واقعیت این است که هم رژیم و هم مردم ایران، امروز بر سر دو راهی قرار دارند و با سرکوب بیشتری که جمهوری اسلامی آغاز کرده است هر روز آلترناتیو مجاهدین برای ایران پر رنگ تر می شود.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com 
پانزدهم آبان ماه 1394
November 10, 2015

پانویس:

1. مجاهدین خلق، تشکیلاتی بعثی
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
 
2. سازمان مجاهدین خلق ایران، داعش و جنگ عراق
http://iranglobal.info/node/35258
 
3. حملات یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق به اینجانب که در سایت بالاترین درج شده است:
 
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com 

 

 

 
Iran at a Crossroads
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1041-iran-crossroad-english.htm

ایران بر سر دو راهی
http://www.ghandchi.com/1041-iran-crossroad.htm

The regime ruling Iran, for the first time in 37 years, after signing the Iran Deal in Vienna cannot claim to be in danger of a foreign attack and the public opinion is now focused on the political, economic and social life of the people in Iran, and the way Islamic Republic of Iran is administering the country. The leaders of Islamic Republic of Iran, relative to the political opposition, are in a similar situation that Shah was in 1977 when the last opportunities for peaceful change were still possible but he did not agree to the liberal government of Shapour Bakhtiar till it was too late, and Khomeini's radicalism had already become the people's alternative for change in the country.
 
The demand for peaceful change in the Islamic Republic of Iran is not limited to the Islamist Reformers and includes the secular forces that have worked for peaceful change all these years. Not only Mousavi, Karroubi and Rahnavard have not been freed yet but all the endeavors of the peaceful seculars to change the beneficent supervision (nezarate estesvabi law) so that they can participate in the upcoming February 2016 election, have failed and if in the last year of the Shah, because of shortsightedness of the regime and lack of giving concessions to the peaceful change, Khomeini's radicalism became people's alternative, this time the radicalism of Mojahedin-e Khalgh Organization (MEK) is becoming people's alternative to Islamic Republic's regime.
 
The same way that before the revolution I clearly expressed my views about Khomeini's radicalism and Ayatollah Khomeini's supporters broke my nose, I have personally written my views clearly about MEK (aka MKO, PMOI) ten years ago in my book "The Futurist Iran" and I ask the readers not to think they know what the analysis is and please read it carefully in the link that is provided below (1). MEK is a Shia version of Daesh with all limitation of the scope of Shia Islam in the region. They were the only Iranian political group that supported Daesh last year when they seized Mosul (2). You can also see the latest attacks of MEK's followers against me that have been written a few days ago in Balatarin site at the link below (3).
 
The reality is that both the regime and Iranian people are at a crossroads today and with the increased suppression that Islamic Republic of Iran has started, everyday the MEK 's alternative for Iran is getting stronger.

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
November 10, 2015

Footnotes:

1. Mojahedine Khalgh, a Baathist Organization (MEK aka MKO, PMOI)
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm
 
Appeasing MKO is Like Appeasing Nazi Fascism
http://www.ghandchi.com/151-AppeasingMKO.htm
 
2. سازمان مجاهدین خلق ایران، داعش و جنگ عراق
http://iranglobal.info/node/35258
 
3. Attacks of a follower of MEK against me in the Balatarin site
https://www.balatarin.com/permlink/2015/11/4/3992938
https://www.balatarin.com/users/samghandchiFeatured Topics
http://featured.ghandchi.com 
 
----------------------
http://www.iranscope.com

دوشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۹۴

چرا دولت های عرب از اخوان بیش از داعش هراس دارند


چرا دولت های عرب از اخوان بیش از داعش هراس دارند
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_64.html

Why Arab States Fear MB more than Daesh
http://www.ghandchi.com/1040-MB-vs-daesh-english.htm 

ممکن است شگفت انگیز باشد که چرا دولت های عرب از اخوان المسلمین بیش از داعش در هراس هستند. مثلاً خیلی وقت پیش نبود که عربستان و قطر بدون هیچ تردیدی از براندازی محمد مرسی در مصر حمایت کردند. در صورتیکه حمایتشان از جنگ با داعش در سوریه در نوسان بوده است.

مدت زمان زیادی است که اخوان المسلمین به جنبش بدون خشونت روی آورده است و آنها نه تنها در کشورهای قدیمی خاورمیانه نظیر مصر بلکه در همه کشورهای عربی خلیج فارس از حمایت برخوردارند و تهدیدی مستقیم برای شیوخی هستند که در این کشورها در قرن گذشته حکمرانی کرده اند. در مقایسه، گرچه داعش گروهی رادیکال است اما به روشنی گفته است که می خواهد همه دولت های خاورمیانه را سرنگون کند، با اینحال، آنها حمایت مردمی اخوان المسلمین را در آن کشورها ندارند و آن دولتها به داعش به چشم تهدید فوری نگاه نمی کنند.

اما اگر تاریخ اثباتی باشد، رهبران دولت های عرب خلیج فارس شاید اشتباه می کنند و داعش ممکن است ثابت شود که تهدید واقعی برای همه آنها و فراسوی آنهاست (1). حمله مغول از سوی روسای دولتهای آن زمان و بویژه سلسله های ایرانی رویداد محتملی تصور نمی شد که در پاسخشان به نخستین پبغام آور مغولها آشکار است و همه آنها به جنگ با یکدیگر مشغول بودند، اما همه می دانیم که آنها اشتباه کردند و مغولها تهدید واقعی نه تنها برای چین و ایران بلکه برای همه خاورمیانه، و فراسوی آن در اروپا بودند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com 
چهاردهم آبان ماه 1394
November 9, 2015

پانویس:

1. چرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi.htm 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com 

 

 


 
Why Arab States Fear MB more than Daesh
 Sam Ghandchi
 http://www.ghandchi.com/1040-MB-vs-daesh-english.htm

 چرا دولت های عرب از اخوان بیش از داعش هراس دارند
 http://www.ghandchi.com/1040-MB-vs-daesh.htm

 It may be surprising why Sunni Arab states are more afraid of Muslim Brotherhood than the IS group, Daesh. For example, it was not long ago that Saudi Arabia and Qatar did not hesitate to support overthrow of Mohamed Morsi in Egypt. Whereas their support for war on Daesh in Syria has been dwindling.

 It has been a long time since Muslim Brotherhood turned to nonviolent movement and they have a strong support not only in the old Middle Eastern countries like Egypt but in all Arab states of the Persian Gulf and are a direct threat to the Sheikhs who have ruled those countries in the last century. In contrast, although Daesh is a radical group that clearly has said it wants to overthrow all the Middle Eastern states, nonetheless, they lack the kind of grassroot support that MB enjoys in those same countries and are not viewed as much of an immediate threat by those states.

 But if history is any proof, the leaders of Arab states of the Persian Gulf may be mistaken and Daesh may prove to be the real threat for all of them and beyond (1). Mongolian Invasion was thought by the heads of states of that era, particularly by Iranian dynasties as the most improbable event and they all were more busy fighting each other which shows in the way they responded to Moghols' first messenger, but we all know they were misaken and Mongols were the real threat not only for China and Iran, but for all the Middle East and beyond in Europe.

 Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

 Sam Ghandchi, Editor/Publisher
 IRANSCOPE
 http://www.ghandchi.com
 http://www.iranscope.com
 November 9, 2015

 Footnotes:

 1. Why ISC did not Overthrow Assad
 http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi-english.htm Featured Topics
 http://featured.ghandchi.com


 
----------------------
http://www.iranscope.com

سه‌شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۹۴

ادامه بحث محمد امینی در مورد قوم گرایی و فدرالیسم

ادامه بحث محمد امینی در مورد قوم گرایی و فدرالیسم
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_23.html


آقای امینی در برنامه یک کلمه در سی ام ماه اکتبر نیز که در زیر برنامه بیست و سوم ماه اکتبر درج شده پس از پاسخ به سؤالی در مورد شادروان دکتر محمد مصدق به بحث موضوع اقوام ادامه می دهد در مورد موضوع فدرالیسم وارد بحث می شود که مشکل او با فدرالیسم غیرقومی نیست. 

محمد امینی در برنامه یک کلمه بیست و سوم ماه اکتبر در تلویزیون اندیشه در ادامه بحث هفته پیش خود به تاریخ شکل گیری دولت های ملی در پی از هم پاشیدن سیطره قدرتهای استعماری در 100 سال گذشته می پردازد و با اشاره یه دوران پاشیدن اتحاد شوروی و بلوک شرق نشان می دهد ایران بخشی از این تطور تقسیم مناطق نبوده ولیکن به دلیل دیگری این بحثها امروز در ارتباط با ایران مطرح می شود.10-23-2015 - یک کلمه - YAK KALAMEH from Andisheh TV on Vimeo.


10-30-2015 - یک کلمه - YAK KALAMEH from Andisheh TV on Vimeo.

منبع:

 برنامه بیست و سوم ماه اکتبر 2015 برنامه کلمه
https://vimeo.com/143419031

برنامه سی ام ماه اکتبر 2015 برنامه کلمه
https://vimeo.com/144163602

 
مطلب مرتبط
محمد امینی :تاریخ سازی به سیاق پان ترکیسمِ سویِتیک!
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_24.html

----------------------