جمعه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۸

«کنگره مليتهای ايران فدرال» فرونتِ «حزب دموکرات کردستان»

«کنگره مليتهای ايران فدرال» فرونتِ «حزب دموکرات کردستان»
سام قندچي

بعد از رويداد تأسف بار کنفرانس بروکسل هفته گذشته با وجود آنکه در بحث هاي تئوريک، آنچه در اينجا مينويسم را قبلاً طرح کرده ام، اما مجبورم در اينجا آنچه سوء استفاده حزب دموکرات از خواستهاي جنبش ترقي خواهانه ايران است را به روشنی بيان کنم تا هيچ جاي شبهه اي نگذارم.

حزب دموکرات کردستان سالهاست که با سوء استفاده از رويداد قتل های جنايتکارانه قاسملو و شرافکندي، برنامه هاي نژادپرستانه قومي خود را تبليغ ميکند و حتي براي قتل آنها به کرّات نه جمهوري اسلامي ايران بلکه همه فارس زبانان ايران را هدف قرار ميدهد و به اين طريق نيز به تنفر قومي در ايران دامن ميزند.

بعد از تجربه انقلاب اسلامي بر همه فعالين جنبش سياسي ايران ثابت شده است که دادن شهيد هيچ نيروئي را مترقي نميکند. اگر به شهيد دادن باشد، و بعد از جنگ ايران و عراق، جمهوري اسلامي بيش از هر جريان سياسي ميتواند ادعاي شهيد راه بدهد، در نتيجه اين بازی سوء استفاده از قتل های رهبران حزب دموکرات کردستان براي توجيه برنامه سياسي آن حزب را محکوم ميکنم.

ديگر آنکه حزب دموکرات کردستان با سوء استفاده از برنامه فدراليسم سعي ميکند اهداف نژادپرستانه و تنفر قومي خود را به پيش ببرد همانگونه که اصلاح طلبان اسلامي از شعار دموکراسي سوء استفاده کردند و خميني از اصطلاح جمهوري سوء استفاده کرد. اين کوشش تحريف آميز حزب دموکرات کردستان از برنامه فدراليسم براي ايران را نيز محکوم ميکنم.

من با اينکه از طرفداران فدراليسم براي اداره ايران هستم، بارها در رابطه با تشکيلات « کنگره مليتهای ايران فدرال» که ساخته و پرداخته حزب دموکرات کردستان ايران است هشدار دادم که نيروهاي ترقي خواه ايران از اين باتلاق دوري بجويند. حتي به دوستاني نظير عبدالله مهتدي از کومله کردستان مفصلاً در نوشته سرگشاده اي در اينباره توضيح دادم که از اين دام حزب دموکرات کردستان دوري کنند (1).

اما متأسفانه نه تنها کومله بلکه بسياري از دوستان منفرد و مستقل من در جنبش سياسي ايران نيز در دام اين فرونت حزب دموکرات کردستان افتاده اند و با شرکت در کنفرانس بروکسل به اين جريان مشروعيت داده اند.

«کنگره مليتهای ايران فدرال» همانقدر به توسعه فدراليسم در ايران لطمه ميزند که خميني به درک جمهوريخواهي در ايران لطمه زد و اصلاح طلبان اسلامي به درک دموکراسي خواهي لطمه زده اند. اين جريان به تقابل بخشهاي مختلف جنبش سياسي ايران بر مبناي تعصبات قومي دامن ميزند. خواستهاي اتنيکي مردم ايران در درون جنبش مدني ايران قابل تحقق هستند و نه در تقابل با جمعيت فارس زبان ايران.

«کنگره مليتهای ايران فدرال» شعبه اي از حزب دموکرات کردستان است و دقيقاً پروژه ای است نظير «شورای مقاومت» که سالها پيش مجاهدين خلق ساختند.

بسياري از سازمانها و شخصيت هاي مستقل سالها طول کشيد تا به اشتباه خود در پيوستن به آن تشکيلات فرونت پي ببرند و درک کنند که ابداً با تشکيلاتي جبهه اي از نيروهاي مختلف روبرو نيستند بلکه با فرونت يک سازمان متشکلي روبرو هستند که ميخواهد برنامه خود را با استفاده از ظاهر شراکت نيروهاي مختلف مشروعيت بخشد. در چنين مواردي بايد شرکت کنندگان از خود سؤال کنند که آيا با طرح هاي حزب دموکرات کردستان براي ايران موافقند و در غير اينصورت در چنين تشکيلات هائي شرکت نکنند.

من به عنوان يکي از فعالين طرفدار فدراليسم در ايران، جريان «کنگره مليتهای ايران فدرال» که اصل نيروي جنبش سياسي ايران يعني فارس زبانان ايران را در بيرون از خود گذاشته است، محکوم ميکنم، و خاطر نشان ميکنم که هر گونه پيشرفت فدراليسم در ايران منوط به همکاري همه گروه هاي اتنيکي ايران است (2).

دقيقاً اين تفاوت سازماندهي جنبش هاي اتنيکي با مثلاً جنبش زنان است، هر چند هردو از حقوق ويژه دفاع ميکنند، و اين موضوعي است که متأسفانه برخي از نويسندگاني که درباره اين مبحث قلم ميزنند درک نميکنند (3).

به هرحال موضوع ديگر بحث تئوريک نيست و وقت آن است که به روشني با حزب دموکرات کردستان و فرونت آن «کنگره مليتهای ايران فدرال،» جنبش سياسي ايران مرزبندي مشخص کند. توصيه من به نيروها و شخصيت هاي سياسي مترقي که به اشتباه به اين جريان پيوسته اند هم اين است که از اين جريان هر چه زودتر بيرون بروند و بدانند که اين اقدام بهترين کمکي است که ميتوانند به رشد فدراليسم در ايران بکنند (4).
به اميد جمهوري آينده نگر فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران،

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
21 فروردين 1388
April 10, 2009

پانويس ها:

1. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/477-PishevariMohtadi.htm
2. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/482-FuturistsNextStep.htm
3. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/495-HaleMasalehMeli.htm
4. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/535-FederalismeOstani.htm

-------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl

فهرست مقالات
https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/SelectedArticles.html