شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۴

چرا دیگر نباید از رهبری میر حسین موسوی دفاع کرد؟ (دربارهء رهبری انقلاب ناتمام 1388 در ایران)

http://isdmovement.com/2015/0615/061915/061915.Sam-Ghandchi-Why-Musavi-is-not-to%20be-considered-a-leader-anymore.htm
چرا دیگر نباید از رهبری میر حسین موسوی دفاع کرد؟ (دربارهء رهبری انقلاب ناتمام 1388 در ایران)
http://isdmovement.com/2015/0615/061915/061915.Sam-Ghandchi-Why-Musavi-is-not-to%20be-considered-a-leader-anymore.htm