یکشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۶

سام قندچي-فراخوان براي اينترنت غيرقابل سانسور

سام قندچي-فراخوان براي اينترنت غيرقابل سانسور
http://www.ghandchi.com/502-UncensorableInternet.htm
Sam Ghandchi-Call for Uncensorable Internet
http://www.ghandchi.com/502-UncensorableInternetEng.htm
نامه سرگشاده به عاليجناب بان کي مون
دبير کل سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد، نيويورک

کپي به: کنگره آمريکا

آقاي دبير کل عزيز،

بيش از يک ربع قرن است که اينترنت در سراسر جهان در حال رشد و توسعه است اما هنوز سازمان ملل متحد ضوابطي را جهت تضمين ارتباطات غير قابل سانسور تدوين نکرده است تا همه دولت هاي عضو موظف به تبعيت از آن باشند در صورتيکه UNEP که مشابه EPA در آمريکا است، صدائي براي محيط زيست در سيستم سازمان ملل ميباشد.

نتيجه اين امر وضع مشقت بار مردم در ايران، چين و حتي در اروپا در پي طرح هائي نظير لينکس LInX است که همگي حاصل فيلتر کردن دولتي اينترنت است، و اينکه بيشتر و بيشتر خدمات پراکسي فيلترشکن که از طريق ابتکارات خصوصي يا کمک برخي سازمانهاي خيرخواه نظير صداي آمريکا VOA ارائه ميشود بطور فزاينده اي از سوي دولتهاي ديکتاتور مسدود ميشوند و مردم آن کشورها گزينه هاي کمتر و کمتري براي دستيابي به اينترنت بدون سانسور در پيش روي دارند، وقتيکه همان دولتهاي سرکوبگر قادرند براحتي از اينترنت براي نيازهاي اقتصادي خود بهره ببرند.

اگر همه کشورهاي عضو موظف شوند مقرراتي را بپذيرند که همه سوئيچ هاي پشتگاه backboneکه کانال اصلي و انتقال اطلاعات در اينترنت هستند موظف به ارائه خدمات رايگان پراکسي شوند، دولت هاي ديکتاتور ديگر نخواهند توانست جلوي جريان آزاد اينترنت را بگيرند، چرا که در آنصورت آدرس هاي اينترنتي سوئيچ هاي پشتگاه اينترنت را نيز مجبور خواهند شد مسدود کنند که عملاً به معني مسدود کردن دستيابي به اينترنت براي مصارف خود آن دولتها نيز خواهد بود.

البته هزينه اين خدمات جديد را بايستي خود دولت ها بمثابه حمايت از حقوق بشر جهاني، متقبل شوند، و اين مخارج نبايستي به ISP آي اِس پي ها که فقط ارائه دهندگان خدمات اينترنت هستند، منتقل شود، گرچه اين شرکت ها در عمل مجريان چنين طرحي خواهند شد. اين هزينه اي براي حقوق بشر است نظير مخارج حمايت از محيط زيست که دموکراسي ها بعنوان سرويسي براي کل بشريت پرداخت ميکنند.

اجازه دهيد تأکيد کنم که برداشتن چنين گامي براي تکامل به اينترنت غيرقابل سانسور ابداً به آزاد کردن پونوگرافي کودکان آنگونه که برخي در بريتانيا بحث ميکنند نميانجامد. پورنوگرافي کودکان و تهديد مرگ برروي اينترنت موضوعات آزادي «سخن» نيستند و در واقع «عمل» هستند، يعني اعمال جنائي هستند که بايستي از طريق پليس بين المللي در موردشان اقدام شود و نبايستي بعنوان توجيهي براي سانسور اينترنت بکار روند.

در عين حال اين طرح پيشنهادي نه تنها به معني توصيه اقداماتي نظير LInX در بريتانيا که حقوق فردي شهروندان را از جهت ديگري تحديد ميکند، نيست، بلکه در نقطه مقابل آنگونه دست اندازي ها به حريم خصوصي کاربران نيز ميباشد. مثل هميشه هر کاربر خانگي اينترنت همه گونه حق دارد که شبکه نتورک «خصوصي» منزل خود را هرطوري ميخواهد فيلتر کند بدون آنکه هيچ دولتي به خود اجازه دهد شهروندان کشور متبوع خود را بعنوان فرزندان صغير در نظر گرفته و برايشان تصميم گيري کند و دسترسي آزاد به اطلاعات برروي اينترنت را برايشان کنترل کند.

خواهش ميکنم برقراري چنين ضوابطي را مورد ملاحظه قرار دهيد و گامهاي لازم براي به اجرا در آوردن اين تدارکات جهت ايجاد اينترنت غيرقابل سانسور را پيش از آنکه دير شود، عملي کنيد. بدون شک آن دسته از دموکراسي هاي جهان که در حال حاضر به کشورهاي پشت پرده آهنين سانسور اينترنتي، با ساختن سرويس هاي پراکسي فيلترشکن، کمک رساني ميکنند، چنين راه حل گلوبالي از سوي سازمان ملل را نظير استاندارد هاي آي تي يو ITU که هم اکنون حمايت ميکنند، مفيد خواهند يافت.

با آرزوي اينترنتي آزاد از هرگونه سانسور،

با احترام،

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com/
23 بهمن 1386
February 12, 2008

متن فراخوان بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/502-UncensorableInternetEng.htm

مطالب مرتبط
http://www.ghandchi.com/485-filtershekan3.htm
http://www.ghandchi.com/samvoa021507.ram
http://www.ghandchi.com/452-filtershekan2.htm
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Call for Uncensorable Internet
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/502-UncensorableInternet-plus.htm

Open Letter to His Excellency Ban Ki-moon
Secretary-General
The United Nations
1 United Nations Plaza
New York, New York 10017-3515

Cc: U.S. Congress

Dear Mr. Secretary General,

It is now more than a quarter century that Internet has been growing worldwide and still the United Nations has not established provisions to ensure global uncensorable Internet connections for all member states to abide by, whereas UNEP similar to US EPA, is a voice for environment in the United Nations system.

The result of this situation is the predicament of people in Iran, China, and even in Europe following initiatives like LInX, all suffering because of government filtering of the Internet, and where more and more the proxy services that are offered thru private initiatives or by the help of some US gracious organizations such as VOA are increasingly being blocked by the dictatorial states, and the people of those countries are left with less and less choices to reach the Internet without being hampered by censorship, while those same repressive states are able to easily use the Internet for their own economic needs.

If all the member countries to be required to enforce a ruling that all backbone switches to offer free proxy services, the dictatorial governments can no longer block the free flow of the Internet, because if they block the Internet addresses of those backbone switches, they will be blocking the access of Internet for their own use as well.

Of course, the bill for this new service should be paid by the governments themselves, as a service to support the universal human rights, and the cost should not be passed on to ISP's that are just the service providers, although ISP's would end up executing such new provisions. This is a cost for human rights just like the cost of environmental protection that the democracies pay for, as a service for humanity as a whole.

Let me emphasize that taking such a step to make the Internet uncensorable by no means would help child pornography as some in UK may argue. Child pornography and death threat on the Internet are not issues of free *speech* and are rather *actions*, i.e. criminal actions that need to be handled by Interpol and are no justification for prescribing Internet censorship.

At the same time, this proposal not does not mean endorsing initiatives such as LInX in the U.K. that are curtailing citizen privacy rights from a different direction, rather it is in juxtaposition to such invasions of the privacy of Internet users. Any home user as always has all the rights to filter their own *private* network as they wish without any government allowing itself to treat its citizens as minors to decide for them and to control their free access to information on the Internet.

Please consider establishing such provisions and take the necessary steps to execute them to make the Internet uncensorable before it is too late. The democracies that are already helping the countries behind the Iron Curtain of Internet censorship by building proxy services would find such a global solution offered by UN to be like the many useful ITU standards that they are currently supporting.

Hoping for an Internet free from all censorship,

Sincerely,

Sam Ghandchi, Publisher/EditorIRANSCOPEhttp://www.iranscope.com/February 12, 2008

Text in Persian
http://www.ghandchi.com/502-UncensorableInternet.htm

Related Book and Articles:
http://www.ghandchi.com/485-filtershekan3Eng.htm
http://www.ghandchi.com/452-filtershekan2Eng.htm http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm