پنجشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۳

آینده نگری و نه آینده گرایی Futurist Outlook and not Future'ism

آینده نگری و نه آینده گرایی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/822-futurist-outlook.htm
 
Futurist Outlook and not Future'ism
 
در نیم قرن اخیر بحث های مفصلی در مورد تکامل آینده نگری مدرن صورت گرفته است. (1)
 
به رغم همه این بحثها بسیاری برداشت غلطی از آینده نگری دارند. هفت سال پیش در نوشتاری تحت عنوان "آینده نگری چیست" که به فارسی منتشر شد، آمده: "برخی فکر میکنند آینده نگر بودن یعنی آینده معینی را از زاویه نظری برگزیدن، از زاویه تحلیلی گرایش بسوی آنرا دیدن، و از زاویه عملی هم در شکل دادن آن مشارکت کردن. اگر معنای آینده نگر بودن چنین بود، دیگر میبایست همه سوسیالیستها و کمونیستها در 200 سال گذشته را آینده نگر تلقی میکردیم." (2)
 
متأسفانه در زبان انگلیسی واژه فیوچریسم می تواند برداشت غلطی را که در نوشتار "آینده نگری چیست" مورد نقد قرار گرفته، تداعی کند.
 
خوشبختانه در زبان فارسی آینده نگرها واژه "آینده نگر" را پذیرفته اند و از واژه "آینده گرا" پرهیز کرده اند. واژه آینده نگر به روشنی داشتن توجه به آینده را در نگرش ما نشان می دهد و ابدا درکی نمی دهد که گویی آینده ای مشخص مدنظر است که ما خود را به آن متعلق دانسته و در پی رسیدن به آن هستیم.
 
در واقع این امر فقط اختلاف زبانی نیست و تفاوت اساسی میان اتوپیسم و آینده نگری مدرن است. به همین دلیل نیز آینده نگری را می بایست در برخورد تحلیلی، نظری و مشارکتی به مسائل گوناگون در عرصه های مختلف شناخت و نه آنکه فقط در موضوعات تکنیکی در مورد مبحث آینده نگری جستجو کرد. (3)
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک، و سکولار در ایران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
بیست و چهارم مهرماه 1393
October 16, 2014
 

 پانویس:
 
1.  آینده نگری مدرن
 
2. آينده نگري چيست؟
 
3. مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil.htm

 Futurist Outlook and not Future'ism
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/822-futurist-outlook-english.htm


آینده نگری و نه آینده گرایی
http://www.ghandchi.com/822-futurist-outlook.htm
 
In the last half century, there have been extensive discussions about the development of Modern Futurism. (1)
 
Despite all these discussions there is an erroneous understanding about futurism as a "Future'ism." Seven years ago in a paper in Persian entitled "What is Futurism?", I discussed that "Some people think to be a futurist means to choose a specific future as a vision, and to move towards it from an analytic angle and to participate in forming it from a practical standpoint. If this was the meaning of being a futurist, then all socialists and communists of the last 200 years should be considered futurists." (2)
 
Unfortunately in English language the word "futurist" can imply the above erroneous understanding which was criticized in the paper "what is Futurism?"
 
Fortunately in Persian language, the futurists have accepted the term "ayandehnegar" which means having a "future-oriented outlook" and thus avoided the term "ayandehgaraa" meaning "future'ism." The word "ayandehnegar" clearly shows that we have future in view in our outlook and definitely it does not mean that we have a certain future in mind to which to feel a belonging to strive to reach.
 
In fact, the issue is not just a difference of language and it constitutes the essential difference of Utopianism and Modern Futurism. This is also why Futurism should be sought in an analytical, visionary and participatory approach towards issues in various topics and not be limited to technical subjects of future studies (3).
 
Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
October 16, 2014

Footnotes:

1. Modern Futurism
 
2. آينده نگري چيست؟
 
3. Singularity Topics with Kurzweil's Comments
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil-eng.htmایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@