چهارشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۳

سفرم به ایران My Trip to Iran

سفرم به ایران
سام قندچی
 
My Trip to Iran
 
در اسفند ماه سال گذشته سفری به ایران داشتم و پیش از نوروز به آمریکا بازگشتم. پیش از این، آخرین باری که دیداری از ایران داشتم شانزده سال پیش در تیرماه سال 1377 یعنی کمتر از یکسال پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و درباره سفرم در اینترنت در آنزمان نوشتم. اين بار نیز سفرم کمتر از یکسال پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی بود.
 
سفرم به ایران شخصی و خانوادگی بود. با هیچ روزنامه نگار یا فعال سیاسی حرف نزدم. اما تنها از صحبت با مردم عادی، می توانم درباره ایران بگویم که احساسی نظیر سال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی نبود، چیزی که برداشت فعالین سیاسی در خارج در مورد ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است.
 
جزئیات ملاحظاتم را در مقاله ای به فارسی در اردیبهشت ماه به رشته تحریر در آوردم و هیچ چیز دیگری نمی توانم به آن اضافه کنم (1). هنگامیکه به تهران رفتم، پیش دهنیتم این بود که تحول رویدادها نظیر نخستین سال ریاست جمهوری خاتمی است اما ملاحظاتم، با ناباوری خود، همانگونه که در آن مقاله اشاره کرده ام، چیز دیگری نشان میداد.
 
با گذشت زمان بویژه در چند هفته اخیر، بنظر می رسد لازم است آنهایی که در خارج زندگی می کنند فکر خود را در مورد رویدادهای ایران مورد تجدید نظر قرار دهند.
 
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
هفتم آبان ماه 1393
October 29, 2014
 
پانویس:
 
1. ايران در آستانه سالگرد روحانی
http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm

 
متون برگزیده:
 

 
 
I had a trip to Iran last February and returned to the U.S. before Norouz. The last time I had visited Iran was 16 years ago in July of 1998, i.e. less than a year after the presidency of Mohammad Khatami and wrote about it on the Internet at that time. This time, my visit was also less than a year after presidency of Hassan Rouhani.

My visit was a personal family visit. I did not talk to any journalist or activist. But just talking to ordinary Iranians, I can say about Iran, that the feeling was not like the first year of Mohammad Khatami's presidency that most journalists and political activists abroad think of Iran during the presidency of Hassan Rouhani. 

I wrote the details of what I saw in an article in Persian in May and there is not anything more I can add to it (1). When I went to Tehran, my preconception was that the course of events is similar to the first year of Khatami's presidency, but my observations, to my disbelief, as I have noted in that article, showed me otherwise. 

As time has passed especially during the last few weeks, it seems to me it is now time for those living abroad to reevaluate our thinking about the course of events in Iran.

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
October 29, 2014
 
Footnotes:
 
1. ايران در آستانه سالگرد روحانی
http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm
 
 
Selected Topics
 


 
ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@