جمعه، مرداد ۱۳، ۱۳۹۱

آيا در علوم جديد جايی برای متافيزيک وجود دارد؟

آيا در علوم جديد جايی برای متافيزيک وجود دارد؟
سام قندجی
بلاگ فراديد

http://ir.voanews.com/content/blog/1454271.html