یکشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۳

يادداشتی درباره جنگهای 30 ساله A Note about Thirty Years' War

يادداشتی درباره جنگهای 30 ساله
http://www.ghandchi.com/809-thirty-years-war.htm

A Note about Thirty Years' War
http://www.ghandchi.com/809-thirty-years-war-english.htm

يادداشتی درباره جنگهای 30 ساله
سام قندچي

English Text متن انگليسي

جنگهای 30 ساله اغلب به غلط بعنوان اوج جامعه قرون وسطايی و جنگهای مذهبی درک می شود. اما اين درکی بسيار دور از حقيقت است. جنگهای 30 ساله که در سالهای بين 1618 تا 1648 در اروپای مرکزی به وقوع پيوست، پايان قرون وسطی و پايان جنگهای مذهبی را در اروپا رقم زد.

در واقع جنگهای عمده مذهبی نظير جنگهای صليبی در اروپا پنج قرن پيش از جنگهای 30 ساله روی داده و در طی قرون وسطی ادامه داشت. در حاليکه جنگهای 30 ساله گرچه با کشمکش مذهبی کاتوليکها و پروتستانها برای تسلط بر اروپا آغاز شد اما به سرعت به جنگ داخلی اروپا تبديل و با نداشتن برنده، پايان کار به بردباری مذهبی و خيزش مدرنيسم انجاميد.

جنگهای 30 ساله نشانی بود که جامعه مدرن نميتواند از طريق مذهب سياسی که بخواهد چيرگی يابد، اداره شود و به اين صورت بنيان دولت های سکولار نه بوسيله افراد غيرمذهبی بلکه توسط خود مردم مذهبی، شکل گرفت.

می شود پرسيد که آيا پديده مشابهی در سه دهه اخير در خاورميانه روی داده است. آيا می توانيم اميدوار باشيم که جنگهای جاری در خاورميانه به ما کمک کند نه تنها در خاورميانه بلکه در سطح جهانی به درک فراسوی جنگ و بردباری مذهبی برسيم (1).

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

دهم تيرماه 1393
July 1, 2014
 
پانويس:
 
1. فراسوی جنگ

 

Sam Ghandchi

Persian Text متن فارسی

Thirty Years' War is often misunderstood as the peak of religious wars and Medieval society itself. Nothing could be further from the truth. Thirty Years' War which happened from 1618 to 1648 in Central Europe actually marked the end of Middle Ages and religion based wars in Europe.

In fact, the major religion based wars in Europe such as the Crusades began five centuries before the time of Thirty Years' War and continued during the Middle Ages. Whereas Thirty Years' War, even though started with religious strife of Catholics and Protestants to dominate Europe, but it soon became a European civil war, and having no real winners, ended up in religious tolerance and rise of modernization.

Thirty Years' War was a sign that modern society cannot be managed by any political religion seeking dominance and the foundations of secular states started to be formed, not by the irreligious individuals but by religious people themselves.

One wonders about a similar phenomena in the last three decades in the Middle East. Could we hope that the current religious wars in the Middle East can help us to arrive at a beyond war understanding and religious tolerance not only in the Middle East but worldwide (1).

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
July 1, 2014


Footnotes:
1. Beyond Warایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@