جمعه، تیر ۲۰، ۱۳۹۳

Wrong Analyses of Civil War in Iraq تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق

تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق
http://www.ghandchi.com/810-civil-war-in-iraq.htm


تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق
سام قندچي

English Text متن انگليسي

بيش از ده سال پيش هنگاميکه آمريکا به عراق حمله کرد، برخی تحليلگران نئوکان مدعی بودند که عراق از طريق اقداماتی نظير تلاشهای آمريکا در ژاپن پس از جنگ دوم جهانی، ژاپن بعدی خواهد شد. يک دهه پس از آن تاريخ با اطمينان ميتوانيم بگوئيم آن پيش بينی ها کاملا غلط بودند. بايستی اضافه کنم که آينده نگرهايی نظير دنيل بل در آن زمان به روشنی از نئوکانيسم فاصله گرفتند (1).

يک ماه پيش با آغاز جنگ داخلی در عراق داعش شهر موصل را به تصرف خود در آورد، و در پی آن شهر کرکوک توسط حکومت اقليم کردستان عراق تصرف شد.  پيش بينی هايی مطرح می شوند که گوئی تقسيم عراق به سه کشور کاری تمام شده است. اگر حمله به عراق بيش از يک دهه طول کشيد تا نتايجش آشکار شود، حاصل جنگ داخلی در عراق شايد تا مدتها مشخص نشود.

حتی در کشوری نظير ايالات متحده آمريکا در سالهای 1860، به رغم تقريباً يک قرن قانون اساسی و ديوان عالی کشور، هنگاميکه دولت های ايالت های جنوب کشور در مناقشه با دولت فدرال در مورد برده داری مدعی شدند که حقوق ايالات بر حقوق بشر ارجحيت دارد، جنگ خونين داخلی به راه افتاد. ايالات طرفدار برده داری تلاش کردند با استفاده از طرح حقوق ايالتی تا حد جدائی ايالات مؤتلفه جنوب آمريکا پيش روند، اما از طريق نظامی شکست خوردند (2).

مسأله اصلی جنگ داخلی عراق تبعيض مذهبی و اتنيکی دولت فدرال است. از يکسو داعش می خواهد دولت تبعيض آميزتری بر مبنای اسلام تسنن ايجاد کند و آنرا ادامه بنی اميه، بنی عباس و خلافت عثمانی می داند، و حتی نيروی نظامی ايران را ارتش صفوی می نامد. از سوی ديگر گروه های مذهبی و اتنيکی ديگر از جمله اعراب اهل تسنن و کردها خواستار دولتی سکولار هستند که بر مبنای مذهب و قوميت تبعيض آميز عمل نکند.

يک موضوع که در اين مخمصه نشان داده شده است ضعف فدراليسم در عراق است و متأسفانه لطمه به فدراليسم همچنين از سوی حکومت اقليم کردستان انجام گرفته است هرچند کردها تکيه گاه فدراليسم در عراق بودند. مسأله ای نظير رابطه ايالت کردستان و دولت مرکزی بايستی مدتها پيش از اين رويدادها به ديوان عالی کشور عراق ارجاع می شد که مسؤليت تفسير قانون اساسی را بر عهده دارد.

هنوز بايستی بر روند قضائی برای حل و فصل اينگونه مسائل تأکيد کرد وگرنه هر وقت گروه سياسی يا مذهبی معينی از وضعيت خود ناخشنود است می تواند کنترل منطقه ای ثروتمند و نفتی را در دست گيرد و خواستار رفراندوم از طريق ساکنان آن ناحيه شود و ادعای استقلال کند. چنين برخوردی با روح دموکراسی و فدرالسم در تضاد است و در واقع باعث تثبيت ديکتاتوری در کشور می شود، چيزی که می شود از خلافت داعش انتظار داشت اما نه از کردستان عراق. در واقع، موج کنونی تجزيه طلبی می تواند هم دولت مرکزی عراق و هم ايالات تجزيه شده را بسوی ديکتاتوری سوق دهد.


سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

بيست و يکم تيرماه 1393
July 11, 2014
 
پانويس:
 
1. نئوکانها، دانيل بل و ايران
 
2. آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟ -ويرايش دوم
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm
 
 

Sam Ghandchi

Persian Text متن فارسی

Over ten years ago when the US invaded Iraq, some neocon analysts claimed Iraq would become the next Japan through efforts similar to what the US embarked on in Japan after WWII. A decade later, we surely know those predictions were utterly wrong. I should add that futurists like Daniel Bell clearly distanced themselves from neoconservatism at that time (1).

A month ago after the start of Civil War in Iraq, ISIS took over the city of Mosul, and subsequently Iraqi Kurdistan took over city of Kirkuk. We are hearing quick verdicts as if the division of Iraq to three countries is a done deal. If the invasion of Iraq took more than a decade to show its results, the outcome of civil war in Iraq may not be known for some time.

Even in a country like the United States of 1860's, with almost a century of Constitution and Supreme Court, still a bloody civil war broke out when the state governments of the South proclaimed state rights above human rights in their dispute with the federal government on the issue of slavery. The pro slavery states tried to use the state rights to the point of separation of confederate states from the United States but were defeated militarily (2).

The main issue of Iraq's civil war is religious and ethnic discrimination by its federal government. On one hand, ISIS wants a more discriminatory government of Sunni Islam which it considers as a continuation of Umayyads, Abbasids and Ottomans and even calls Iran's military, the Safavid army.  On the other hand, other religious and ethnic groups including Sunni Arabs and Kurds want a secular government which would not discriminate based on religion or ethnicity.

One thing that has been shown in this ordeal is the weakness of federalism in Iraq and unfortunately the damage to federalism was also done by Iraqi Kurdistan although the Kurds were the bastions of federalism in Iraq. An issue such as relationship between the state of Kurdistan and the central government should have been raised to the supreme court of Iraq long before all these events because it relates to the interpretation of constitution.

Still, one should emphasize a legal process to settle such issues or else, every time any political or religious group is unhappy, they can take control of an oil rich area of the country and call for a referendum by those living in that region and claim independence. Such an approach is contrary to the spirit of democracy and federalism and actually helps the consolidation of dictatorship in the country, something one may expect from ISIS Caliphate but not from Iraqi Kurdistan. In fact, the current wave of separatism can galvanize both Iraq's central government and the separatist states towards dictatorship.

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
July 11, 2014


Footnotes:
1. Neocons, Daniel Bell and Iran
 


ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@