چهارشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۸

يادداشتي درباره حملات شخصي سايت آينده دات کام

يادداشتي درباره حملات شخصي سايت آينده دات کام
سام قندچی

دوسال پيش نقدي در رابطه با سايت آينده دات کام در سايت ايران گلوبال منتشر کردم (1) .

نقدم سياسي بود ولي در واکنش، حملات شخصي با نام هاي مستعار در سايت ايران گلوبال به من شروع شد، و بعد پاسخ چند نفري که خود را انجمن آينده مينامند در سايت آينده دات کام و نيز در سايت ايران گلوبال منتشر شد که سراسر حملات شخصي و ترور شخصيت من بود (2).

خوانندگان ميتوانند هر دو نوشته بالا را بخوانند و خود قضاوت کنند که کدام نوشته سياسي بود و کدام حملات شخصي و ترور شخصيت.

لازم به تذکر است اين جمع که از نام انجمن آينده استفاده ميکند هيچ ربطي به انجمن جهاني آينده که مقر آن در واشنگتن است و من خود نيز بيش از 20 سال است عضو آن هستم، ندارد (3).

به هر حال من آنزمان به حملات شخصي و ترور شخصيت اين جمع جوابي ندادم (2) . نميخواستم ديگر جوابي دهم. اما ديروز که مقاله اي نوشته بودم و در آن به مواضع سياسي سايت آينده دات کام و چند نفري که خود را انجمن آينده مينامند در رابطه با انتخابات و حمايت از کروبي، نقد کرده بودم (4)، ناگاه دوباره تا مقاله ام چاپ شد حملات شخصي و ترور شخصيت با نام مستعار شروع شد.

در گذشته در بسياري جمع هاي سياسي و مذهبي وقتي به دليل جدائي هاي سياسي، حملات شخصي و کدورات ها تا سالها ادامه مييافت، بسياري از ابراز اختلافات سياسي ميترسيدند چرا که نميخواستند زير فشار تنهائي و از دست دادن دوستان پيشين قرارگيرند (5).

من از اين جمع خواهش ميکنم لطفاً ببينيد که درباره نظرات سياسي آنها همانگونه که درباره بسياري سايت ها و گروه هاي ديگر نقد مينويسم است و به ترور شخصيت کردن ها ادامه ندهند. من نه علاقه اي به پلميک دارم و نه دعوا با شما. اميدوارم از اين حالت شخصي بحث ها بيرون بيائيم.

به حملات شخصي اين جمع (2) بازهم بعد از دوسال پاسخي نميدهم تا کنش و واکنش ها متوقف شود و اين بازي هاي حملات شخصي و ترور شخصيت پايان داده شود.

با آرزوي روزهاي بهتر،

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
13 خرداد 1388
June 3, 2009

پانويس ها


1. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/492-AyandehnegarSite.htm
2. http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=3898
3. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/479-KurzweilFuturism.htm
4. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/565-Boroumand.htm
5. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/493-CommunistCults.htm