شنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۸

مسأله بيکاري را با راه حل هاي پيشنهادي نميشود حل کرد Unemployment Cannot be Resolved by the Proposed Solution

مسأله بيکاري را با راه حل هاي پيشنهادي نميشود حل کرد
سام قندچي

ENGLISH VERSION
Unemployment Cannot be Resolved by the Proposed Solution

با روي کار آمدن دولت اوباما در آمريکا بسياري از اقتصاد دانان منتقد که در گذشته براي نظراتشان گوش شنوائي نبود بيشتر توانسته اند در مطبوعات روزانه خواننده پيدا کنند ولي سؤال اين است که آيا هنوز درک روشني حتي از صورت مسأله در ارتباط با بحران اقتصادي کنوني وجود دارد. منظورم علت شروع اين بحران نيست که هفت ماه پيش درباره آن مفصلاً بحث کردم. (1) منظورم خصلت اين بحران است.

اجازه دهيد به نظرات اخير يکي از اقتصاد دانان برجسته و برنده جايزه نوبل دکتر ژوزف استيگليتز (2) نگاهي بياندازيم. آقاي استيگليتز پيش از اجلاس اخير گروه-20،نظريه لزوم شکل دادن به يک تشکيلات مشابه بانک مرکزي آمريکا (3) در سطح جهاني را نه فقط بخاطر تنزل اعتماد به دلار بلکه همچنين به دليل نياز به نظارت مالي در سطح گلوبال، توصيه کرد. شايد نظر ايشان را بشود بسط داد و حتي تشکيلاتي مشابه دفتر کنترل مبادلات سهام آمريکا (4) را نيز که دقيقاً پس از بحران 1930 براي تدوين و اجراي مقررات مالي جهت اجتناب از مبادلات بورس بيرويه بوجود آمد، در سطح جهاني شکل داد. در واقع اصل بحث در آمريکا اين است که براي ايجاد رشد راه حل هاي در سطح ملي کافي نيست و راه حل هاي گلوبال موردنياز است.

اگر موضوع بحران اخير اقتصادي فقط از منظر علل بوجود آمدن بحران مالي 2008 نگريسته شود، عدم وجود و اجراي مقررات در عرصه معاملات خانه و مستغلات و وام هاي بي رويه خود نمائي ميکند و در نتيجه پيشنهادات بالا دقيقاً در ارتباط با آن علل مطرح هستند. اما جدا از اينکه به چه دليلي اين زلزله مشخص اقتصادي شروع شد، تأثير آن ديگر به عرصه معاملات ملک و وام محدود نبوده و آنچه هر روز بيشتر آشکار ميشود مسأله جدي بيکاري در آمريکا و اروپا و فقر فزاينده کشورهاي فقير است. آقاي استيگليتز به موضوع دوم خيلي توجه کرده و به کشورهاي غني توصيه کرده است که از طريق صندوق بين المللي پول و ديگر نهادهاي بين المللي به کشورهاي فقير قبل از سقوط بسياري از آنها به ورطه ويراني، کمک کنند. در اين زمينه نيز آقاي استيگليتز آنقدر خوب توضيح داده اند که نيازي به تکرار من در اينجا نيست.

آنچه بنظر من کمتر توجه ميشود ابعاد مسأله بيکاري در غرب و بويژه در آمريکا است که در نيم قرن اخير بيسابقه است. طبق برخي برآوردهاي اقتصادي بيکاري تا نيمه سال 2010 افزايش خواهد داشت و با وجود آنکه در نيمه دوم سال 2010 رشد اقتصادي پيش بيني ميشود اما پيش بيني ميشود که سطح اشتغال تا پايان سال 2011 پائين تر از حداکثر اشتغال در سال 2007 خواهد بود.

مهمتر آنهم اينکه راه حل هائي که براي حل بيکاري پيشنهاد ميشود کارآئي ندارند. مثلاً تأکيد بسيار زيادي برروي آموزش ميشود در صورتيکه بسياري از آنهائي که بيکار شده اند در مشاغلي بوده اند که چندين برابر کاري که بعد از کسب دانشي که برايشان برنامه ريزي ميشود، در آمد داشته اند. يعني اگر همه برنامه آموزشي توصيه شده را هم انجام دهند و کار تازه اي بگيرند شايد يک سوم درآمد قبلي را بدست اورند. مثلاً کارگر کارخانه اتومبيل سازي که بيکار شده و بخاطر وجود اتحاديه هاي کارگري در آمد ساعتي 25 دلار داشته است با آموزش کامپيوتر و کار کردن در يک فروشگاه ممکن است ساعتي 8 دلار به او بدهند يعني يک سوم چرا که بسياري از اين مشاغل تازه اتحاديه ندارند.

تازه علت بزرگتر بيکاري نداشتن دانش نيست که با اموزش حل شود. کلاً نياز به نيروي کار کمتر شده است و با اتوماسيون اين موضوع بيشتر و بيشتر مسأله ساز ميشود و حتي در خود مشاغل کامپيوتري اين حذف مشاغل خود سريعتر اتفاق ميافتد. ديگر براي چنين مشکلي راه حل نميتواند آموزش و ايجاد کار از اين طريق باشد. نه اينکه نبايد آنگونه اقدامات را تشويق کرد. ولي اگر دانشي در سطح يک دکتراي ژنتيک لازم است نميشود کسي که از کار بيکار شده است را يک روزه به چنان سطح دانش در عرصه ژنتيک رساند، تا بتواند کار بگيرد.

به عبارت ديگر مسأله بيکاري نياز به ايجاد درامد آلترناتيو را بيشتر و بيشتر ميکند که در جاي ديگري بحث کردم (5).

متأسفانه اساساً بحثي در اين زمينه هنوز در محافل اقتصادي آمريکا به چشم نميخورد.


سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
19 ارديبهشت 1388
May 9, 2009

پانويس ها:

1. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/539-FinancialCrisis.htm 2. Joseph Eugene Stiglitz3. US Federal Reserve4. Security and Exchange Commision -SEC5. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/427-AlternativeIncome.htm

Unemployment Cannot be Resolved by the Proposed Solutions
Sam Ghandchi
https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/558-unemploymentEng.htm

After the start of Obama administration in the U.S. many of the economists whose words were not listened to in the past have been able to find audience in the daily papers but the question is whether there is still a clear understanding of the problem we are facing in the current economic crisis. I do not mean the reason for the start of the this crisis which I discussed in details seven months ago (1). My point is about the nature of this crisis.

Let us review some of the recent views expressed by one of the prominent economists, Dr. Joseph Eugene Stiglitz. Before the recent G-20 meeting, Dr. Stiglitz proposed to create a global Federal Reserve not only because of the decline of dollar but also because he sees the need for financial monitoring and control at a global level. Perhaps one can expand on his view and also call for a global organization like the U.S. Security and Exchange Commission (SEC) which was formed after the 1930 depression to establish and execute financial regulations with respect to the stock exchange transactions. In fact, the basic discussion in the U.S. is that national initiatives are not enough to restore growth, and that global solutions are needed.

If one looks at the current economic recession just from the angle of causes of the 2008 financial crisis, the lack of regulations and monitoring of the real estate market and mortgage loans show prominence and thus the above proposals are exactly in relation to those underlying causes of the crisis. But regardless of the reasons for the start of this economic earthquake, its effect is no longer limited to the real estate and the mortgage market and what is becoming more and more pronounced is the serious unemployment in the U.S. and Europe and the increasing poverty in the poor nations. Dr. Stiglitz has dealt with the second topic very well and has proposed to the rich countries to help the poor nations thru IMF and other international organizations before those countries fall into complete devastation. In this regard, Dr. Stiglitz has explained enough and I do not to repeat here.

What seems not to have received enough attention is the dimensions of the problem of unemployment in the West and particularly in the U.S. which is unprecedented in the last half Century. According to economic forecasts, unemployment will increase till the middle of 2010 and although economic growth is predicted for the second half of 2010, the forecast is that employment level till the end of 2011 will be below the peak of 2007.

And more importantly I should note that the proposed solutions for unemployment are not effective. For example, the current emphasis on Education, whereas those who have lost jobs were in positions making three times more than what they would make even after they receive the education that is being proposed for them. In other words, even if they receive all the education that is being recommended for them and if they find a new job, their income will be one third of their previous job. For example a worker who was in the auto industry making 25 dollars an hour, thanks to trade union protections, after receiving all the computer education and getting a job at a Walmart store, may not make more than 8 dollars an hour, which is one third of what he made before, because most of the new professions do not have trade unions.

And stronger reason for being unemployed, is not the knowledge, to be able to solve the problem by education. Basically the need for labor all across the board is reduced and with automation this issue is becoming more and more serious and even in the jobs related to computers, this elimination of jobs is happening at a faster rate. This problem cannot be solved by education, and job creation cannot be done by such a solution. Not that I discourage such programs by the state. But if knowledge level at a doctorate level in genetics is needed, the one who has lost a job in auto industry, cannot reach such educational level in genetics in a short time, to get a job.

In other words, more and more the issue of unemployment needs to be addressed by an alternative income solution which I discussed in a different article (2).

Unfortunately essentially I do not see any discussion in this area in the economic circles of the U.S.

Sam Ghandchi, Publisher/EditorIRANSCOPE
http://www.iranscope.com
May 9, 2008

Footnotes:
1. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/539-FinancialCrisis.htm (in Persian) 2. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/427-AlternativeIncomeEng.htm (in English)This Article in Persian
https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/558-unemployment.htm